Dobre rozwiązania - wiedza fachowa!

Dobre rozwiązania - wiedza fachowa!

Wyłączniki główne są ważnymi elementami szaf elektrycznych. Używane są do odizolowania energii elektrycznej od szafy. Mogą także zapobiegać samoistnemu uruchomieniu maszyny. W związku z tym istotne wydaje się pytanie jakim kolorem powinny być one oznaczone?

Norma IEC 60204-1 wymaga, aby wyłącznik główny, który jest przeznaczony do awaryjnego zatrzymania lub wyłączenia maszyny, powinien być koloru czerwonego na żółtym tle. Wielu użytkowników interpretuje tę kwestię w następujący sposób: jeśli wyłącznik odłącza całkowicie energię elektryczną od układu, może być traktowany jako awaryjny wyłącznik systemu. Takie podejście wydaje się jednak nie uwzględniać kilku następujących kwestii: czy wyłącznik kategorii „0” jest odpowiedni dla tego typu maszyny, czy jest potrzebny układ zapasowy lub monitoring stanu wyłącznika?

Używanie wyłącznika głównego, jako wyłącznego urządzenia zatrzymania lub wyłączenia maszyny jest nieodpowiednie gdy system wymaga użycia architektury systemu bezpieczeństwa w kategorii 2 lub wyższej. Użycie wyłącznika głównego oczywiście spowoduje odłączenie zasilania od szafy elektrycznej, ale jednocześnie spowoduje odłączenie zasilania od całego układu bezpieczeństwa. Efektem będzie brak możliwości monitorowania stanu systemu. Takie podejście zmniejsza DC (diagnostic coverage) do zera. Wyłącznik główny jest urządzeniem jednokanałowym, dlatego też jest urządzeniem wyłączenia awaryjnego nieodpowiednim dla maszyn wymagających systemu bezpieczeństwa o architekturze 3 lub 4.

Norma IEC 60204-1 rekomenduje także, że jeśli wyłącznik główny nie będzie używany jako wyłącznik awaryjny, to powinien być szarego lub czarnego koloru. Takie wytyczne mają na celu uniknięcie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, związanej z ewentualną pomyłką operatora w sytuacji awaryjnej.

Podsumowując, nieuzasadnione jest twierdzenie, że wyłącznik główny koloru czerwonego na żółtym tle może być używany zawsze jako wyłącznik awaryjny nawet jeśli całkowicie odłącza on zasilanie od szafy elektrycznej. Taki przypadek może jedynie występować w maszynach wymagających systemu bezpieczeństwa w architekturze 1 lub niższej.

Data: 
poniedziałek, 20 Sierpień, 2012